Технология проведения деловой игры на уроках информатики

Образование и воспитание » Деловая игра как форма организации урока информатики » Технология проведения деловой игры на уроках информатики

Страница 10

Экскурсовод 3 (учитель ИЗО) подводит итоги экскурсоводов. Сообщает детям о "Белорусском орнаменте", демонстрирует схемы.

Яшчэ ў глыбокай старажытнасці людзі малявалі на каменных сценах сваіх пячор усе тое, што іх акружае. Затым людзі простымі малюнкамі сталі ўпрыгожваць свае адзенне, свой посуд. Старажытныя народы жылі ў розных умовах: у лясах, гарах, іх акружалі расліны, жывелы. І малюнкі, якія ўпрыгожвалі іх быт, былі на іх падобны.

Малюнкі тыя чаргаваліся ў вызначаным рытме. Так з’явіліся нацыянальныя арнаменты.

Чалавек заўважыў тоесныя з’явы прыроды, якія стаў абазначаць умоўнымі знакамі. Так, віхор, вір, атрымалі від спіралі; сонца - від круга і г. д. Паколькі многія з’явы прыроды цыклічныя, гэта знайшло адлюстраванне ў іх спецыфіцы ўтварэння, атрымаўшая назву "арнамент”.

У беларускім мастацтве сустракаюцца ўсе віды арнаменту. Характэрныя асаблівасці найбольш высветлены ў народным ткацтве (адзенне, ручнікі, абрусы, посцілкі). Тканы беларускі арнамент у большасці геаметрычны па малюнку. Яго асноўныя элементы: варыянты ромба, круга, прамавугольніка, квадрата, крыжа. Часам геаметрычны арнамент спалучаецца з раслінным (кветкі, лісточкі, галінкі).

Нацыянальная асаблівасць беларускага арнаменту выяўляецца ў разрэджанасці малюнка, у перавазе чырвонага або чырвонага з чорным колераў - пры ткацтве палатна, другія колеры - пры ткацтве посцілак.

У арнаментальных матывах і колеравай гаме адлюстраваны старажытныя вераванні, якія захаваліся ў семантыцы выяў - зоркі, кольцы і іншыя; з раслінных узораў - елачкі, лянок, кветкі, вазон; з зааморфных - пчолка, павучкі, і іншыя.

Кампазіцыя арнаменту будуецца на рытмічнай паўторнасці элементаў, часта ў выглядзе бардзюра (на фартухах, ручніках).

Арнамент упрыгожваў прадметы хатняга ўжытку і вытворчасці: чаўны, качалкі, посуд і іншые. З усяго сказанага можна вылучыцьтое, што па змесце элементаў арнаменты падзяляюцца на:

А) геаметрычныя;

Б) раслінныя;

В) жывельныя.

Будуецца ўзор шляхам паўтарэння і чаргавання элементаў. Паўтарэнне, чаргаванне ў арнаменце называецца рытмам.

Не заўседы магчыма тое, што бачыш, дакладна перадаць ва ўзорах. Спрашчэнне па форме і колеру называецца стылізацыяй.

2 - этап

Карточки с заданиями для работы.

Для первой команды

Карточка.

Загрузите файл Заготовка. doc. с диска А:. Скопируйте

Загрузите Word документ. Вставьте скопированные документы. Вам даны шаблоны: кофта, юбка, фартук на них и нужно нанести свой орнамент делая копию с репродукции.

Готовую работу, сохраните в файл под именем одежда №. doc. в свою папку.

Для второй команды

Карточка.

Загрузите Word документ.

Вам нужно нарисовать таблицу напоминающую полотенце (размер 20\53).

В эту таблицу необходимо нанести орнамент с репродукции

Готовую работу, сохраните в файл под именем рушнiк №. doc. в свою папку.

Подведение итогов

Преподаватель ИЗО помогает определить копии необходимые для музея.

Выбираются лучшие работы.

Учитель указывает на ошибки в работе (если они будут), благодарит ребят за хорошо выполненную работу.

Деловая игра

"Применение ЭВМ в народном хозяйстве"

10-12-й классы

Тема урока: Составление, редактирование и отладка программы.

Цели урока: познакомиться с применением ЭВМ в народном хозяйстве, профессиями оператора ЭВМ, программиста и др.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Полезная информация:

Терапевтический подход к инновациям в образовании
Образование — это стратегический ресурс страны. Одним из важнейших показателей уровня развития общества (в том числе образования как социального института) служит забота о целостном здоровье. Вместе с тем, образовательная практика на протяжении многих лет устойчиво демонстрирует противоположные - з ...

Различные подходы к определению понятия "билингвизм"
Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является предметом изучения различных наук, каждая из которых рассматривает билингвизм в своей трактовке. Билингвизм изучается в лингвистике, которая рассматривает данное явление в связи с текстом. Он является исследовательским предметом социологии, где ...

Педагогические мысли прошлого на развитие личности
Подлинное знание о законах становления личности дает нам ее исторический и структурный анализ: "Отдельного человека мы можем вполне понять, только узнав, как он стал самим собой. Это познание истории развития может идти лишь обратным путем: от приобретенной связи душевной жизни к условиям и фа ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.oxoz.ru